Olasz újság egy Rómában élő ifjú magyar szobrászról

(Magyarság, Budapest, 06 March, 1935, p. 9.)

— Olasz újság egy Rómában élő ifjú magyar szobrászról. A Magyarság közelebbi vasárnapi képes mellékletén közreadtuk a fehérvárcsurgói születésű Tóth Imre Rómában élő Ifjú szobrászművész és festőművésznek arcképét és egyik bájos női mellszobrának a képét abból az alkalomból, hogy a párisi japán Fuita és római olasz Zanelli mestereknek ez a sokatigérő tehetségű, még alig 35 éves ifjú tanítványa olasz pályadíjat nyert. Az olasz lapok — műveiről képeket hozván — érdeklődő szeretettel kísérik ezt a kibontakozó magyar tehetséget A Noi cimű rendkívül színvonalas olasz fasiszta folyóiratban Tóth Imrének „olasz tengerész balilla“ festménye képét hozván, Rispoli Mario művészeti kritikus nagyobb cikkben „Amerigo Tóth“-ról egyebek során ezt az érdekes méltatást írja: „Olaszországban érett ki teljesen művészete. Róma gazdag szobrászati anyagán nevelődött a magyar művészízlés, amely annyira megtermékenyíti a tehetséget. Tóth kiérdemelte a hivatalos kritikának is legteljesebb elismerését. Ez a magyar művész nem pedáns és nem ortodox mesterember. Megvan benne az igazi művész tudatossága, de megvan annak szabad teremtő ereje is. Figurái, különösen nőalakjai csodálatos plasztikával rendelkeznek. A nagy Boccioni dinamizmusára emlékeztetnek erős vonalaikkal, mozgásuk egyöntetűségével. Tóth azonkívül új utakat és megoldási lehetőségeket is keres. A tömegek, a tér dinamizmusát, amelyet nagy könnyedséggel és eleganciával valósit meg. Nőalakjaiban valami elragadó báj van. Egészben véve Tóth művészete mélységes intuiciójú lélekbúvárt is revelál.“ Rispoli, mint kitűnő festőművészt is kiemeli Tóthot, méltánylása szerint: „ez az ifjú magyar mint festő is színgazdag, eleven és élettei teljes művész.”