Un monumento alla Bismarck

(ENNIO FLAIANO, L’Europeo, Roma, 1948)

— by ENNIO FLAIANO